naam van de stichting

  Stichting Mars der Muzikanten
Fiscaal nummer RSIN:  858390486   KvK nr: 70603472
Contact gegevens Postadres: Delistraat 6, 2022 ZB Haarlem
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestuurssamenstelling Voorzitter: Ed Veldman
  Secretaris: Wessel Boendermaker
  Penningmeester: Han Brants
Beleidsplan    zie beleidsplan
Beloningsbeleid  

 De bestuursleden genieten geen financieel voordeel uit hoofde van het vervullen van hun functie. Er zal geen vacatiegeld betaald worden aan de bestuurders. De in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten kunnen aan hen worden vergoed, waartoe het bestuur richtlijnen kan uitgeven. 

Doelstelling  

De stichting stelt zich ten doel:het bevorderen van de ontwikkeling en beleving van 'levende' amateurmuziek in de regio Haarlem, met name door het (jaarlijks) organiseren van de Mars der Muzikanten en andere uziekevenementen in Haarlem en omgeving.
De stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.

Activiteiten   De Mars de Muzikanten is een jaarlijks terugkerend evenement, dat in 2018 voor de 61ste keer gehouden wordt. Oorspronkelijk een optreden voor de gemeente Haarlem in het kader van de subsidieregelingen voor Cultuur. Sinds 2007 georganiseerd door de Federatie van Haarlemse Amateur Muziekkorpsen. In 2018 is de Stichting Mars der Muzikanten opgericht. Deze stichting neemt de taken over van de Federatie wat betreft het organiseren van de Mars der Muzikanten en eventuele andere evenementen op het gebied van de amateur muziek beleving. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en culturele ANBI
Financiele verantwoording    

 

                                                 Balans per 11 januari 2018  (Oprichtingsbalans)  
             
      Banksaldo  €     2,206.22 Kapitaal  €    2,206.22
             
         €     2,206.22    €    2,206.22